KRITIKÁK

Égre néző

E gyűjtemény szerzői korban, stílusban, lelki alkatban − és igen, hitben is − különfélék. Van köztük visszahúzódó és prédikátorhajlamú, szellemi harcos és lélekbúvár, közösségi vallásgyakorló és különutas hívő, nyílt vallomástevő és félve kétkedő, hálaadó és számonkérő, világosan fogalmazó és mondandóját többszörös jelentésrétegbe rejtő, feleselő és nyugalmat kereső ember. Sokszor még a magukat szkeptikusnak, távolságtartónak, egyenesen ateistának valló költők és írók is alkottak szép, felemelő istenes műveket – azzal az igazságkereső képességgel, amely minden komoly és hiteles művészi teljesítmény feltétele.

Dr. Áder János
köztársasági elnök könyvajánlója

Fortélyos diktatúrák

A könyv a totalitárius rendszerek, a fasizmus, a kommunizmus és modern amerikai „demokrácia” lélektanát elemzi a vizsgált könyvek apropóján. Olyan, a legkevésbé sem elcsépelt szempontok mentén, mint a nácizmus női közreműködőinek története a nyitófejezetben, ahol felvonul többek közt Winifred Wagner (a zeneszerző menye), Hitler elvakult rajongója, majd távolságtartó szemlélője, az önvizsgálatra teljesen képtelen Leni Riefenstahl, Eva Braun, akiből Angela Lambert próbál könyvében tragikus hőst faragni, vagy azok az asszonyok, akik a fasiszta népesedési ideológia szörnyű végrehajtói voltak. Egyetlen „kakukktojás” került a nők közé, Günter Grass a Hagymahántás közben című életrajzával, ám annyiban mégis ide tartozik, hogy miként a fejezetben (és a kötetben) szinte végig, Gervai itt is a szembenézni tudás vagy nem tudás képessége perspektívájából vizsgálja az adott szereplőt.

Laik Eszter könyvajánlója

Konzervatív alapvonalak

A „diáklázadások (1968)” szócikk [Holczhauser Vilmos] azon túl, hogy az egész ’68-as jelensé-get egy hamis „mítosznak” bélyegzi, nem fárasztja az olvasót – e konzervatív szempontból szerintem rendkívül fontos – esemény árnyaltabb értelmezésével. Mindenesetre a Magyar politikai szótár a 21. századi magyar konzervatív eszme-rendszernek az értelmezési kereteit megadja, s ezzel jelzi a baloldalnak, hogy ennek a fogalom-használatnak nagyon is lenne tartalma, ugyan-akkor jelzi a jobboldalnak, hogy ez a politikai hagyomány nem merül ki a populista hatalompo-litikában. A kötet a Barankovics Alapítvány és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatá-sával, 95 szerző és közreműködő éveken átnyúló nagy munkájával készült.

Takács Dániel könyvajánlója

Élni, szike alatt

A Harcom-sorozat írója tökéletes kívülállóként tudja leképezni környezetét és saját magát, ezt a túlérzékeny, nagyravágyó, nem is túl karakán gyereket, aki később introvertált, mindenkitől távolságot tartó, saját zárkózottságától is szenvedő felnőtté válik. Knausgård mindent elmond, azt is, amit amúgy mindenki takargatna, szikével választja szét személyiségének hártyáit, miközben azon tűnődik: mindez nem én vagyok. Kíméletlenségével azonban hozzátartozóit is kiszolgáltatja, hiszen ugyan-olyan részletesen ír felesége mániákus depressziójának hullámvölgyeiről, mint ahogy arról, ahogy apjuk itta halálra magát.

Koncz Tamás könyvajánlója

Totális színház

Mostantól a kultikus helyet egy emlékezetes kiadvány örökíti meg: a Csíksomlyói passió összefoglaló címen ismert monumentális szabadtéri előadás súlyos, képi és szöveges emlékezetét rögzíti oly módon, hogy egyszerre a vallási, a nemzeti és iskolatörténeti hagyományok, kultúránk horizontján a néptánc, -dal, -költészet és színjátszás egymásba épülését is megrajzolja. A két Somlyó-hegy közti Nyeregben megvalósult egyszeri esemény legfőbb létrehozói részben élményeikről vallanak, részben szakmai magyarázatokkal egészítik ki a kiváltságos alkalommal óriási méretűre növelt és a tájba szervesült színpad látványosságait.

Szász László könyvajánlója

A felkészülés korát éljük…

Kevés hitelesebb szavú és sötétebb jelent festő, illetve jövőt vizionáló kortárs regényt olvastam, mint Ágoston Vilmos Godir és Galantere! Aki már 1977-ben, harmincévesen megjelent esszé- és kritikakötete címével is a humánum lábbaltiprása elleni tiltakozásra szólított fel (Humanizmus: ettől – eddig?, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó), az Erdélyben most kiadott regényével is az ember megalázását mutatja be, s minthogy mindezt leleplezi, szatirikusan ábrázolja, ugyancsak a humánum mellett tesz tanúságot művével. 

Borcsa János könyvajánlója

A közös történet

A tolmácsot erős huzavona után csak 1973-ban adták ki, nevezzük így, cenzoriális jóindulattal – ez a szókapcsolat a Kádár-kor egyik groteszk emblémája lehet –, ugyanis férfi főhőse nem lehetett bolgár koncepciós per meghurcoltja, lett belőle börtönviselt görög, a könyv „meg volt mentve”. Úgy tűnhetett, ez a változtatás nem érinti egy vereségre ítélt szerelem kettős alapmotívumát, azt, hogy a nő zsidóként, majd osztályidegenként, a férfi a török pogrom elől menekült örmények leszármazottjaként keresi a helyét a világban és ragaszkodna a hazájához, ahol él.

Reményi József Tamás könyvajánlója

Kölcsönös önfeladás

 

Mások egymáshoz írt leveleibe belelesni talán még az utókorra hagyott (vagy éppen szerzőjük szándéka ellenére – anyagi haszonszerzés végett- piacra dobott) memoárok olvasásánál is frivolabb dolog. Bevallom efféle fenntartások miatt tartóztattam meg magam az utóbbi évek olyan bulvár-irodalmi szenzációitól, mint Gyarmati Fanni vagy éppen Móricz Zsigmond mindennapjaiba , szerelmi életének derűjébe és zűrzavarába bepillantást adó naplóitól.

Tódor János könyvajánlója

Tökös mese mesés tökökről

 

 

Gyerekkorom óta lelkesedem a növényekért, első verses mesém annak idején egy fikuszról szólt. Választásom most azért esett a tökökre, mert nem ismerek más zöldségfélét, mely ilyen forma- és méretválasztékban teremne. A tök a hatalmas leveleivel, tekergő indáival maga az életigenlés. A szóviccekről nem is beszélve. Akad aki nem szereti a tökfőzeléket, de töklámpát bárki szívesen farag. Elég, ha csak a halloween-ra utalok.

Sultz Sándor könyvajánlója

Dallamtalan dúdoló

Bot ritmusára szabott léptek a Duna-parton. Hosszas álldogálás a postán, fájdalmasan elnyújtott hónapok, míg egy név sorra kerülhet a műtétre várók listáján. Egy délután, mikor a lecsúszó ruha nesze, a komód reccsenése riaszt fel a merengésből, a gyerekkor emlékeiből – mire is? Testvérek, barátok hiányára, harcok és kompromisszumok keserű utóízére. A pár órára, míg eljön az este, hogy aztán  ágyba bújva megadjuk magunkat a kis, és talán a nagy halálnak is. Az időskor teljesen hétköznapi, naturális helyzeteiből építkezik új versesköteté-ben Ágh István, Kossuth-díjas költő.

Koncz Tamás könyvajánlója

Szökés, szöktetés

Pamuk, akit támadtak a kurdokkal való szimpatizálásáért, az örmény holokausztról tett nyilatkozatáért, észak-amerikai iskolázottságá-nak a török, illetve iszlám tradíciótól eltérő elemeiért, nyílt társadalomkritikát általában nem gyakorol. Lényeges eseményekre (katonai puccsokra, politikai perekre, súlyos összecsapá-sokra, konzervativizmus és modernitás megütkö-zéseire, korrupciók garmadájára, vagy akár természeti katasztrófákra) csak utal mint az egyéni sorsot magába forrasztó közösségi történésekre. Hűvös mondatainak mögöttes tartalma mégsem téveszt célt.

Tarján Tamás könyvajánlója

Rendszerváltó versek

Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves című verse „vakmerően” és nyíltan már 1984-ben, a legérzékenyebb pontján vonta kétségbe a Kádár-rendszer legitimitását, ezért is emelkedhetett a forradalom emlékezetének szimbólumává. ’56-os és „56-os” versei pedig valamiképpen leképezik a magyarországi társadalom önképének változásait. Ezért a gyűjteménybe olyan dokumentumokat, interjúrészleteket, tanulmányokat is beválogattunk, amelyekből – középpontban a magyar írótársadalom szerveződésével – élményszerűen kirajzolódik a kor és korszak rendkívül mozgalmas és izgalmas története.

Pécsi Györgyi könyvajánlója

A szöveg „jósága”

Javított kiadás, még egyszer, utoljára. A halálos betegségével szembesülő Esterházy Péter a legelső pillanatban érzi, hogy (elnézést a kifejezésért) kísértetiesen ugyanaz vár rá, mint amikor az apja ügynökmúltjára rádöbbenő fiú történetét kellett megírnia. Az akkori megrendítő ütés nemcsak a korábbi szerepek logikáját borította föl, hanem a rég kiérlelt írói eljárásmódok radikális újragondolására is kényszerített. Hogyan kell megszólalni egy ilyen léptékű összeomlás idején? Narráció, stílus milyen pontokon bizonytalanodik tovább, mit kezdhet a szöveg a maga ornamentikájával a kikerülhetetlen műfaj, a tényrögzítő napló gépiességében?

Reményi József Tamás könyvajánlója

Atlantisz felbukkant

Tudjuk, másnap hajnalban ágyúdörgésre ébredt Budapest, a függetlenségről szőtt álomnak vége lett, s depresszió hullt azokra is, akik nem hitték – mert még hetekig nem hihették –, hogy minden, amiért felkelt itt a nép, elveszett. E rész már nem „emlékeztető”, hanem a döbbenet rögzítése inkább, krónika ugyan, de számvetés is, a mentés esélyéért való kiállás mozzanatainak tanúsítványa, s a „bevégeztetett” tapasztalatá-nak tudomásulvételi folyamata egyben. Számbavehetetlen, mi mindennek volt cselekvő részese Illyés Gyula ekkor. 

N. Pál József könyvajánlója

Piros oroszlánok az ég kékjében

A mesejelleg átjárja Anna, Jonas, Nova, Ester, Benjamin és a többiek a 21. század eleje és vége között ingázó históriáját is. Anna a 12–12–12 bűvöletében él: 2012. december 12-én tölti be a tizenhatodik életévét (s mint kiderül, e nap nagy fordulatok határdátumává is válik). Vissza-visszatér az 1001-es is, magába foglalva a 12-őt, ha a két egyest összeadjuk. Utalásként Az Ezeregyéjszaka meséire, illetve arra az aggodalomra, hogy az élő természet (legalább) ezeregy fajától búcsút kell vennie a környezetkultúrára éretlen, a Földet szisztematikusan pusztító emberiségnek.

Tarján Tamás könyvajánlója

Hétköznapi hóhérok

A szerző részéről a nekrológ mint műfajmegjelölés nem véletlen, hiszen a beszélgetések során a halálhoz fűződő érzelmek is gyakran előkerülnek, szintén mindig az adott beszélgetőpartner szovjet rendszerhez fűződő viszonyán keresztül. Így a kötetet felfoghatjuk a kommunista eszméért vagy épp az ellen küzdők, s küzdelmükbe hóhérként vagy áldozatként, de belebukó emberek halálára írt nekrológok összességeként is. Nekrológgyűjteményként, amely a „kommunista emlékezettel rendelkező emlékszomszédok” képletes vagy tényleges búcsúztatását jelenti.

Gyürky Katalin könyvajánlója

Szingapúr helyett

Kounalakis asszony meggyőződéséből és felfokozott aktivitásából is következett, hogy állomáshelyén „hangsúlyosabban” képviselte az amerikai érdekeket, aktív közvetítői, szinte lobbista szerepet vállalt, vagy akart játszani. Több mint a könyv felében a magyar „helyzettel” foglalkozik: sorra veszi és kommentálja a legnagyobb vihart kiváltott intézkedéseket, jogi, alkotmányos változásokat és jellemzi a legfőbb döntéshozókat.

Gervai András könyvajánlója

Akárki, bárki

Ha azonban valaki közelebb hajol a pici, kar nélküli rajzolt figurákhoz és az elbeszélésekbe írt, vergődő karakterekhez, torzó létük szánalmassága mellett a groteszkumot is érzékeli meggörnyedéseikben, töpö-rödésükben, tanácstalan hullásukban. Háy nem fogy       ki a „kis tragédiák” feljegyzéséből.

Tarján Tamás könyvajánlója

Író a piacon

JONATHAN FRANZEN A KÖNYVFESZTIVÁL DÍSZVENDÉGE

„Jól ismert az a folyamat, hogy ha valaki befut, akkor jól csengő márkanévvé válik, s akkor bizony nem az ihlet, hanem a megrendelő és a szerződés az úr.

Tornai Szabolcs könyvajánlója

A Florian-fivérek könyvéről

A két szerző nagyon jól és élvezetesen ír, a mondatok, bármilyen súlyos témák is kerülnek elő, könnyedén, gördülékenyen visznek el minket, olvasókat az 1989 előtti időkbe, tehát térben és időben is egy jót utazhatunk, hála a két szerző írói tehetségének. Mint egy jó kis Hrabal-novellában, szerethetően elevenednek meg a testvérpár gyerekkorában élő, azóta az emlékezetbe átmentett szereplők.” Ayhan Gökhan kritikája

Nem rózsaszín leányálom

Az erdélyi menyegző nem az a könyv, amit lopva, oldalanként lehet olvasni, főzés közben, vagy két megálló között. Le kell ülni, le kell lassulni hozzá, hagyni, hogy szépen húzzon be a Báthoryak bajkeverő és cselszövő világa. (Csapody Kinga kritikája)

Nagy zsiványok

A kamaszkori útkeresésről szól Hartay Csaba első regénye. A kilencvenes években vagyunk, egy Szarvason élő fiú felnőtté válásának kalandokban bővelkedő, humorral és nosztalgiával teli, nagyon életközeli történetét ismerhetjük meg a könyvben. A szülőkkel és a tanárokkal meglévő éles konfliktusok az egyik oldalon, az életre szóló, ekkor szövődő barátságok a másikon, az élet értelmének néhol naivnak tűnő keresése itt, a szórakozás szinte mindent elsöprő vágya ott. És néhol csak vicces, máshol viszont veszélyes akciók, melyek szép lassan rávezetik a történet hősét a saját útjára, miközben a baráti kapcsolatokat is megszilárdítják, tartalommal töltik meg, egyedivé és különlegessé avatják. (Bedecs László kritikája)

Teremtés fél kézzel

Profán és nosztalgikus mítoszteremtő, akinek a komplexusa a múltja, és a múltja a komplexusa.

"Halandók reménye nem lehet az átok!"

Azt olvasom, hogy Juhász Ferenc, nem társítható a huszadik század egyik meghatározó beszédmódjához sem. Pedig szememben ennek éppen az ellenkezője az igaz. Kapcsolható mindahhoz a költői megszólaláshoz, amely egyrészt tudatosította a borzalmakkal teli századot, másrészt azokhoz a törekvésekhez, amelyek erőt adtak az embereknek mindennek elviseléséhez.  (Kabdebó Lóránt írása Juhász Ferenc művészetéről)

Twist Olívia kapási naplója

Mondja azt valaki még egyszer, hogy nincs pénz és lehetőség a könyvekben! Ha valaki megszorul és/vagy botrányt és/vagy figyelmet akar, még mindig ehhez nyúl. Mint ahogy Szepesi Nikolett is tette.(Csapody Kinga kritikája Szepesi Nikolett Én, a szexmániás című kötetéről)

Emlékezetpolitika

Új könyvében György Péter az Erdély-mítosz értelmezésére, terápiás célú újragondolására vállalkozik, tehát alighanem – és remélhetőleg – darázsfészekbe nyúl. Azt elemzi, hogy a Trianon okozta társadalmi sokk miféle válaszokat hívott elő a társadalomból a kultúra, a művészetek területén, és milyen nyelvi-gondolati sémákkal próbálta le és – elfedni a politikai-ideológia közbeszéd a trauma ütötte sebeket. (Szabó Gábor kritikája György Péter Állatkert Kolozsváron. Képzelt Erdély című kötetéről)

A Kék az új fekete

Vannak olyan alapdarabok, amelyeknek éppúgy kötelezőnek kéne lennie a könyvespolcon, mint annak a bizonyos „kis feketének" a gardróbban, avagy Coco Chanel helyett egy kis Egressyt, mindenkinek. A Portugál és a Sóska, sültkrumpli mára a kortárs drámairodalomban olyan klasszikussá vált, mint Spiró Csirkefeje.

A holtak újabb enciklopédiája

Igazi felfedezés lassacskán megismerni egy igen jelentős életmű állomásait, és egyre pontosabb képet szerezni egy szerzői univerzum komor és súlyosan mozdulatlan belső törvényszerűségeiről. A Magvető McCarthy sorozatában ezúttal a Határvidék-trilógia második része, az Átkelés látott napvilágot, a Trilógia első darabjaként 2011-ben megjelentetett Vad lovak folytatásaként.

Ki hihet neki?

Mint sokaknak, akik az életet szellemi feladatnak tekintik, Hamvas nekem is alapélmény volt. Én is hosszú éveken át éltem az igézete alatt. Iránytű volt a létezésben. Sőt, mentőöv.

Tanítani lehetne - Kása

Kásás Tamás. Akit nem érdekel különösebben a sport, gyaníthatóan még az is pontosan tudja, hogy – minden túlzás nélkül – a valaha élt egyik legnagyobb vízilabdázóról van szó. - Darvasi Ferenc Kritikája

1000 szó – hetvenöt százalékos nyelvtudás? – A gyakorisági szótárakról

Több évtizedes szünet után az MTA Szótári Munkabizottsága 2000-ben alakult újjá. Egyik feladata az Akadémiai Kiadónál évente megjelenő Lexikográfiai füzetek összeállítása. Az elmúlt év végén, 2012 decemberében látott napvilágot a 6. ,,füzet’’, amelyben jeles szakemberek idegen nyelveken (angol, francia, német) 15 tanulmányban ismertetik a különböző típusú magyar egynyelvű szótárakat. Fábián Zsuzsanna főszerkesztő megfogalmazásában a kiadvány célja, hogy a magyar lexikográfia, szótárírás eredményei világnyelveken is megismerhetőek legyenek. - Kiss Gábor írása

Újnális újabb

"Közös vonás csak nehezen fedezhető fel e négyféle versnyelvben, habár a nagy kérdéssel mindnyájan szembesülnek: hogyan lehet valami mást írni, mint amit a közvetlen elődök írtak, hogy lehet ma újat mondani, valami olyasmit, ami értelmet ad az írásnak?" Bedecs László írása négy fiatal költő egy-egy verseskönyvéről

Felnőni a számvetéshez

Kritikai kerekasztal Robert Williams Luke és Jon című regényéről. Egy 13 éves kisfiú elveszíti az édesanyját. Bármilyen segítő narratíva helyett a tényekből, az események végiggondolásából próbál eljutni a feldolgozásig. Vallomása tárgyilagos, önelemző. A Fiatal Írók Szövetségének kerekasztal-sorozata, a Kritikustusa novemberi témája Robert Williams Luke és Jon című ifjúsági regénye volt, amely ősszel jelent meg a Scolar Kiadó gondozásában.

Madárasszony legendáriuma

"A felnőtté válás, az identitáskeresés egyik természetes lépcsőfoka, hogy elindulunk saját múltunk felé. Eljön az idő, amikor már nem legyintünk az öregek meséire, hanem leülünk a lábaikhoz, és hallgatjuk őket. Amikor nem megyünk el a bezárt és lefüggönyözött ajtók mellett, hanem benyitunk a kulcsra zárt szobákba. Amikor úgy érezzük: önmagunk meghatározásához meg kell ismernünk anyáink, apáink történetét." Miklya Luzsányi Mónika írása Finy Petra regényéről

A szubjektumról, tudományos objektivitással

" ... a társadalmi berendezkedéseket és a kulturális beágyazottságokat is szem előtt tartva széleskörűen tárgyalják az opportunizmuson és populizmuson túllépő, vagy azokkal hol jól, hol rosszul játszó, tömegbázist teremtő (s nem ritkán azt le is építő) hatalmi magatartásformákat, a maga műfajában egyedülálló könyvet adva kezünkbe." Luzsica István kritikája a Karizma és hatalom című kötetről.

ÚKP 2019/4. (LEGFRISSEBB LAPSZÁMUNK OLVASÁSÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE!)

 

UKP 2019 12 hatter